Hotmail Oturum aç | Hotmail Giriş - www.hotmail.com.tr

Bir Hotmail hesabý nasýl oluþturabileceðinizi öðrenmek istiyorsanýz, bu makalede bu konuyu adým adým açýklayacaðýz.
Hotmail'de bir Hotmail hesabý oluþturmak için adým adým bilgiler aþaðýdadýr.

Hotmail, dünyanýn her yerinden kiþiler tarafýndan yaygýn olarak kullanýlan, web tabanlý bir e-posta uygulamasýdýr. Hesabýnýzdaki postalarý güvenli olarak saklamak ve ele geçirilmelerini önlemek amacýyla, Microsoft hesabýnýz için iki adýmlý doðrulama iþlemini etkinleþtirmenizi önerir.

Hotmail.com oturum açma prosedürü

1.Favori web tarayýcýnýza gidin ve adres çubuðuna outlook.com veya www.hotmail.com yazýn.

2.Bu iki web adresinden de Outlook.com oturum açma sayfasýna yönlendirileceksiniz.

3.Bu resmi oturum açma sayfasýnda, someone@example.com ve parola yazýlý iki yazý alaný bulacaksýnýz.4.Ýlk yazý kutusunun içine týklayýn ve @hotmail.com ile biten e-posta adresinizi girin.

5.Ardýndan imleci ikinci yazý kutusuna getirin ve parolanýzý girin.

6.Her iki alaný da doðru þekilde doldurduðunuzda, oturum aç düðmesine týklayýn.